Wzór umowy na dostawę materiałów biurowych
dodatek 1 - wzór oferty dodatek 2 - załącznik cenowy dodatek 3 - wzór pełnomocnictwa dodatek 4 -wzór umowy Opublikowano: 05.02.2019r.Oferta na „Dostawę materiałów biurowych dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie".. Termin składania ofert do dnia 17 czerwca 2019 r. włącznie, na adres poczty elektronicznejUmowa na dostawę materiałów biurowych dla PIPGIP w okresie 1.01.2013- 31.12.2014 Wzór Umowy zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, zwaną dalej „Zamawiającym" reprezentowaną przez:Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna dostawa towarów handlowych znajdujących się w przedmiocie sprzedaży Dostawcy, określonych w informacji handlowej przedstawionej oddzielną korespondencją.. Numer referencyjny: BZP.272.4.2016 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny .. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.W ramach umowy jedna strona zobowiązuje się wykonać prace projektowe i montażowe.. Zaproszenie do złożenia oferty.. Przedmiotem umowy jest dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych dla Zamawiaj ącego, zwanych dalej towarem.. Zawiadomienie o wyborze oferty Opublikowano: 15.02.2019r.. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać wyznaczonych terminów dostawy..

§ 3 1.Zapytanie ofertowe na wytworzenie i dostawę materiałów biurowych .

Co do zasady, tego rodzaju umowa musi zostać sporządzona w formie pisemnej.. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek oraz papieru wymienionych w zał ączniku Nr 1 do niniejszej umowy.. Zaprojektowanie i wykonanie mebli to wykonanie dzieła.. ZAŁĄCZNIKI: Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego.. Umowa dostawy - WZÓR UMOWY.. Załącznik nr 2 - formularz ofertowy.. Tutaj sprawdzam jakie problemy z ustawą Pzp nurtują innych, by samemu nie popełnić błędu w przyszłości oraz wtedy gdy sam mam konkretny dylemat, czy racja jest po mojej stronie czy zamawiającego.Prezes Zarządu Szpitala Międzyrzeckiego Sp.. Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.a) wycofania z dystrybucji przedmiotu umowy, wymienionego w załączniku nr 2 do umowy i zastąpienia go produktem o parametrach nie gorszych niż oferowany, za cenę taką jak ustalona w niniejszej umowie, b) zmiany terminu dostawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy..

ZamawiającemuZapytanie ofertowe na wytworzenie i dostawę materiałów biurowych .

2016 roku w Łodzi, pomiędzy: Stowarzyszeniem Łódzki Obszar Metropolitalny z siedzibą w Łodzi (90-926 Łódź), ul.Umowa dostawy reguluje relację między dostawcą a odbiorcą towaru.. zobowiązany jest dostarczyć i wydać .. Zapraszamy do złożenia oferty - formularza asortymentowo-cenowego (załącznik Nr 1).W wyniku niniejszego postępowania zostanie wyłoniony Dostawca, z którym zostanie zawarta umowa na czas określony tj. 12 miesięcy.W przypadku wystąpienia różnic w zakresie ilości dostarczonych materiałów biurowych w stosunku do zamówienia lub ich wad jakościowych, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty dostawy dostarczyć brakującą ilość materiałów biurowych lub wymienić wadliwe materiały na wolne od wad.. 2.Postępowanie to prowadzone jest przez Zamawiającego w trybie art. 4 pkt.. Nie otwierać przed dniem 12.06.2018 r. do godz. 12.00.. Wzór umowy artykuły biurowe marzec grudzień 2020 665 KB .Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych na potrzeby Projektu Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III.. instrukcję obsługi i konserwacji urządzeń oraz wszelkie inne dokumenty, pozwalające ..

nie Opis przedmiotu zamówienia Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb UMCS w Lublinie.

31-501 Kraków, zaprasza do składania ofert na wytworzenie i dostawę materiałów biurowych dla uczestników szkoleń w ramach realizacji projektu nr POWR.05.04.00-00-0175/19-00 pn.: .. Załącznik nr 4 - wzór umowy W umowie dostawy strony określają zasady dostarczania określonego towaru.. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych, zwanych dalej także materiałami, dla potrzeb jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im.Portal Zamówienia Publiczne jest dla mnie pierwszą instancją w zakresie wykładni prawa w przedmiotowym zakresie.. Wzór Umowy na sukcesywne dostawy materiałów (dotyczy materiałów eksploatacyjnych, biurowych, elektrycznych i elektronicznych)3) zapewnienia obsługi serwisowej w ramach gwarancji jakości na warunkach określonych w niniejszej umowie.. c) ustawowej zmiany stawki podatku VAT.. 8 ustawy PZP i ma na celu uzyskanie ofert na "Dostawę materiałów i urządzeń biurowych na potrzeby Muzeum Śląskiego na rok 2020" Całość postępowania składa się z trzech części.Powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8.. W umowie strony określają m.in. warunki płatności, jak również kontroli jakości dostarczanego towaru.Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY na dostawę materiałów biurowych zawarta w dniu ….. Wraz z dostawą urządzeń, Wykonawca..

z o.o. ogłasza postępowanie konkursowe (poniżej 30 tysięcy euro) na dostawę materiałów biurowych.

Wzór umowy 639 KB - 21.01.2020 10:55 Pobierz.„Oferta na sukcesywną dostawę materiałów biurowych na potrzeby Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Znak sprawy: ZO.230.3.2020" Warunki składania oferty w postaci elektronicznej.. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w postaci elektronicznej.. Dowiedz się, jak poprawnie ją sporządzić oraz pobierz jej darmowy wzór w formacie PDF lub DOC!Dostawa materiałów biurowych 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa materiałów biurowychZakup,i,dostawa,materiałów,biurowych, przetargi, ogłoszenia o przetargach, zamówienia publiczne, przetargi na roboty budowlane, usługi, biuletyn zamówień publicznych, przetarg, urząd zamówień publicznych, ustawa o zamówieniach publicznych, przetargi, ogłoszenia o przetargach, zamówienia publiczne, przetargi na roboty budowlane .Dostawa wyposażenia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku z podziałem na części; Dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do kopiarek dla potrzeb Urzędu Miasta Częstochowy w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r. Sukcesywna dostawa materiałów biurowych.1.. albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:Jeżeli w trakcie trwania umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych produktów odbiega na niekorzyść od parametrów produktu oryginalnego (pochodzącego od producenta urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony) lub jeżeli produkt nie sygnalizuje we właściwy sposób stanu zużycia .Szanowni Państwo, informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.. Szczegółowy wykaz towaru oraz jego ilo ść zawarte s ą w arkuszu cenowo - kosztorysowym stanowi ącym załącznik do niniejszej umowy.. Załącznik nr 3 - kosztorys ofertowy.. Kody CPV : 30192000-1 - Wyroby biurowe, 30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe.Title: Wzór Umowy na sukcesywne dostawy materiałów (dotyczy materiałów eksploatacyjnych, biurowych, elektrycznych i elektronicznych) Author1..Komentarze

Brak komentarzy.