Opłata od wniosku o sprostowanie aktu stanu cywilnego

opłata od wniosku o sprostowanie aktu stanu cywilnego.pdf

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.. Opłata skarbowa od złożenia pełnomocnictwa - 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).Jeżeli sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu lub na wniosek innej osoby niż ta, której akt dotyczy lub jej przedstawiciela ustawowego, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia tę osobę o zamiarze sprostowania lub o złożeniu wniosku o sprostowanie aktu stanu cywilnego.INSTRUKCJA KROK PO KROKU: Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego.. Gdy określenie .Wykaz wysokości opłaty skarbowej od czynności urzędowych dokonywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego: Od sporządzenia aktu małżeństwa - 84,00 zł.. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy lub w dowolnej kasie urzędu: .. za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.. lub uzupełnienia aktu, • dowód zapłaty opłaty skarbowej • dowód osobisty do wglądu.. Opłata za decyzję administracyjną (39.00 zł.). Urząd Stanu Cywilnego Dział Rejestracji Małżeństw ul. P. Włodkowica 20 II piętro, pok.. Jednakże w sytuacji gdy np. do aktu urodzenia wkradnie się oczywisty błąd istnieje możliwość sprostowania omyłki w USC..

1 ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego.

Inaczej wygląda sytuacja, gdy dane zawarte w akcie okażą się niezgodne z prawdą ponieważ konieczne może być postępowanie sądowe, na skutek którego zostanie uchylony wadliwy akt.W przypadku wydania decyzji odmawiającej sprostowania aktu przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.. Dodatkowe wyjaśnienia: Podanie numeru PESEL wnioskodawcy jest obowiązkowe, natomiast uczestników - o ile istnieje taka możliwość.Złóż wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.. Termin załatwienia sprawy • od ręki • 1 miesiąc zgodnie z prawem.. Sprostowanie aktu stanu cywilnego.W przypadku sprostowania na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, dokumenty należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.. Podstawa prawna: - ustawa z dnia 28.11.2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.. Wymagane dokumenty: Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego Załączniki: - dokumenty określone w art. 35 ust.. Za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC ( na wniosek osoby stanowiący jej życzenie) - 1000,00 złPodstawa prawna postępowania sądowego w sprawach sprostowania aktów stanu cywilnego, w tym aktu zgonu, znajduje się w Ustawie z 29 września 1986 r.- Prawo o aktach stanu cywilnego, a w szczególności w rozdziale 4: Unieważnienie, sprostowanie, ustalenie treści, odtworzenie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego i art. 33 Ustawy.Ma on taką treść, jak przepis przywołany w pytaniu.Przed złożeniem wniosku o sprostowanie aktu stanu cywilnego należy dokładnie ustalić na czym polega błąd, gdzie nastąpił, jakim dokumentem można go sprostować..

... 39 zł - opłata skarbowa za uzupełnienie aktu stanu cywilnego.

Opłata za odpis aktu zostanie wtedy powiększona o koszt przelewu.. Jednostka odpowiedzialna1.. Sposób załatwienia sprawy - wydanie decyzji o .wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego, .. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2019.1000 j.t.. Sprostowanie aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby .Podstawę sprostowania aktu stanu cywilnego przez kierownika urzędu mogą stanowić tylko dokumenty wymienione w art. 35 ust.. Błędne lub nieścisłe zredagowanie treści aktu stanu cywilnego podlega sprostowaniu w sądzie rejonowy.. z 2018 r. poz. 2224) art. 35, 433) gdy ma być sprostowana data urodzenia w akcie urodzenia, należy dołączyć metrykę chrztu; 4) potwierdzenie opłaty od wniosku na kwotę 40 zł - od jednego wniosku, (od dwóch - 80 zł, itd.). ze zm.) .. Może to być niezależne od tego, czy dany Użytkownik jest subskrybentem danego serwisu czy nie, oraz czy jest w danym momencie do niego zalogowany.Wniosek o sprostowanie danych niezgodnych z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami .. za wydanie zupełnego odpisu w wyniku sprostowania aktu stanu cywilnego - 39,00 zł..

We wniosku możesz skorzystać z płatności online.

Opłata skarbowa za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku sprostowania dokonanego na wniosek - 39,00 zł.. 1, 2 oraz 7 ustawy .Dokumenty od wnioskodawcy: Wniosek o sprostowanie treści aktu stanu cywilnego; Dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy (do wglądu) Zagraniczny dokument stanu cywilnego wraz z urzędowym tłumaczeniem dokumentu na język polski, archiwalny akt stanu cywilnego w postaci uwierzytelnionego odpisu, wpisu lub reprodukcji - jeżeli stanowią one podstawę sprostowania.Jeżeli sprostowania lub uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu lub na wniosek innej osoby niż ta, której akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia tę osobę o zamiarze sprostowania albo uzupełnienia lub o złożeniu wniosku o sprostowanie albo uzupełnienie aktu stanu .. USC-07-07 wniosek o sprostowanie aktu stanu .Żeby sprostować akt stanu cywilnego w tym trybie należy złożyć stosowny wniosek skierowany do kierownika właściwego Urzędu Stanu Cywilnego.. dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy (do wglądu) zagraniczny dokument stanu cywilnego wraz z urzędowym tłumaczeniem dokumentu na język polski, archiwalny akt stanu cywilnego w postaci uwierzytelnionego odpisu, wpisu lub reprodukcji - jeżeli stanowią one podstawę sprostowaniaWniosek o transkrypcję zagranicznego aktu małżeństwa można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego..

39 zł - opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego po sprostowaniu aktu stanu cywilnego.

aktu stanu cywilnego, z którego będą wynikać prawidłowe dane; 2. dowód uiszczenia opłaty skarbowej od wniosku (od wniosku o sprostowanie .W przypadku wniosku o sprostowanie aktu małżeństwa należy dołączyć odpisy zupełne aktów urodzenia osób, których akt dotyczy, Gdy sprostowaniu podlega akt zgonu, do podania dołącza się odpis zupełny aktu małżeństwa lub aktu urodzenia /w zależności od stanu cywilnego osoby zmarłej.. Opłata skarbowa od złożenia pełnomocnictwa - 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).Oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do wniosku.. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy lub w dowolnej kasie urzędu: .. UWAGI: Sprawy .Opłaty administracyjne: - nie dotyczy - Termin i sposób załatwiania: Sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego w formie czynności materialno-technicznej, na podstawie wniosku złożonego przez stronę lub osobę uprawnioną do złożenia wniosku.Przed złożeniem wniosku o sprostowanie aktu stanu cywilnego należy dokładnie ustalić na czym polega błąd, gdzie nastąpił, jakim dokumentem można go sprostować.. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.. Błędne lub nieścisłe zredagowanie treści aktu stanu cywilnego podlega sprostowaniu w sądzie (sąd rejonowy).. Opłata skarbowa za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku sprostowania dokonanego na wniosek - 39,00 zł.. który wydał decyzję Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.. Czas załatwienia sprawy: Po przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnegowniosek o sprostowanie treści aktu stanu cywilnego.. Do wniosku dołącz n/w dokumenty oraz dowód opłaty skarbowej.. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.Kliknij żeby włączyć wersję kontrastową Kliknij żeby powiększyć czcionkę Kliknij żeby przywrócić domyślny rozmiar czcionki A Kliknij żeby pomniejsz .Jeżeli czynność sprostowania dokonywana będzie z urzędu lub z inicjatywy podmiotów innych niż osoba, której akt stanu cywilnego dotyczy lub jej przedstawiciela ustawowego - osoba ta zostanie powiadomiona przez kierownika urzędu stanu cywilnego o zamiarze sprostowania jej aktu stanu cywilnego lub złożeniu wniosku o sprostowanie.Od decyzji o odmowie sprostowania aktu stanu cywilnego przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.. Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:Opłaty.. Od decyzji uiszcza się opłatę skarbową .22 zł - za odpis skrócony aktu stanu cywilnego (także za odpis wielojęzyczny), 33 zł - za odpis zupełny aktu stanu cywilnego..Komentarze

Brak komentarzy.