Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wzór
2015, poz. 1751 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 listopada 2015 r.Zamiast dzielić ślub cywilny i kościelny, zdecydowaliście się na ślub konkordatowy.. Jeśli chcecie, żeby małżeństwo było uznane przez prawo polskie, musicie wcześniej zgłosić się do urzędu stanu cywilnego (USC) po zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.Osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz treść i datę złożonych przed nim oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci.. Pieczęcie i podpis Własnoręczny podpis kierownika urzędu stanu cywilnego i pieczęć z imieniem, nazwiskiem i stanowiskiem służbowym.. Zaświadczenie traci moc po upływie 6 miesięcy od dnia jego wydania.. Tekst pierwotny.Największa bezpłatna baza aktów prawnych.Obydwa egzemplarze zaświadczenia kierownika usc i wszystkie formularze zaświadczenia duchownego należy złożyć w parafii, w której nastąpi zawarcie małżeństwa.. PODSTAWA PRAWNAZdecydowaliście się na ślub wyznaniowy (tak zwany kościelny albo konkordatowy)?. 1) do USC właściwego ze względu na miejsce zawarcia małżeństwa w terminie 5 dni, odliczając dni uznane ustawowo za wolne od pracy..

Jaka jest procedura pobrania zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa za pomocą pełnomocnika?

- pełnomocnictwo.. O zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa można ubiegać się w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie kraju.Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydaje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wybrany przez osoby, które chcą zawrzeć małżeństwo.. Zdecydowaliście się na ślub wyznaniowy (tak zwany kościelny albo konkordatowy)?. wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.Osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz treść i datę złożonych przed nim oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci.Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa strona o3/9 s Własnoręczny czytelny podpis kobiety - - idd-mm-rrrr Data Miejscowość Pouczenie Zgodnie z art. 233 § 1 w związku z § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. Nr 88, poz. 553, z późn.. Choć w takim przypadku większość formalności zostaje przeniesiona do kościoła, nie zwalnia Was to z wizyty w USC..

Do uzyskania zaświadczenia należy złożyć następujące dokumenty:Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa strona o2/2 7.

Pieczęć urzędowa 6.. Akt małżeństwa zostaje sporządzony najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu otrzymania zaświadczeń;.stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małż.. Z tego co znalazłem na stronie internetowej USC jest to możliwe.Drukuj stronę Weź ślub wyznaniowy.. Zaświadczenie o zgłoszeniu zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym: Zaświadczenie stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeństwa: Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa: Zaświadczenie stwierdzające, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w .2) wraz z zaświadczeniem stwierdzającym brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (zał.. Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa można .Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa za granicą; Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa dla osób zamierzających zawrzeć małżeństwo wyznaniowe; Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego; Zmiana imienia / imion dziecka w terminie 6 m-cy od dnia sporządzenia aktu [email protected] Jest ono ważne przez trzy miesiące.. Zaświadczenie stwierdzające zawarcie małżeństwa konkordatowego (zał.Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa Protokół przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński Protokół przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dzieckoZgodnie z nowymi przepisami, zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydawane przez kierownika urzędu stanu cywilnego narzeczeni będą mogli uzyskać w dowolnym urzędzie w Polsce, niezależnie od zameldowania (art. 15 ust..

Zaświadczenie wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego wybrany przez wnioskodawcę.Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa Dz.U.

2 kro), nie będą musieli również w celu uzyskania tego .ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego.. Osobom, które zamierzają zawrzeć małżeństwo wyznaniowe ze skutkiem cywilnoprawnym (tzw. małżeństwo konkordatowe) wybrany kierownik urzędu stanu cywilnego, wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz treść i datę złożonych przed nim oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i dzieci.Zaświadczenie (3 egz.). W związku z faktem, iż ślub „konkordatowy" wywołuje również skutki cywilne, w kancelarii parafialnej należy przedstawić zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (w trzech egzemplarzach).. 2.Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa » Pobierz teraz Wniosek o otrzymanie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (zaświadczenie ważne 3 miesiące).2..

Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydaje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wybrany przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.

Termin ważności zaświadczenia Zaświadczenie jest ważne do dnia:Zgodnie z nowymi przepisami, zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydawane przez kierownika urzędu stanu cywilnego narzeczeni będą mogli uzyskać w dowolnym urzędzie w Polsce, niezależnie od zameldowania (art. 15 ust.. § 2.Zaświadczenie (do ślubu konkordatowego) stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania Szanowny użytkowniku, Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Poznania - zaktualizował swoją politykę prywatności .USC/ZP/1 Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wzór 1 Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust.. Zaświadczenie traci moc po upływie 6 miesięcy od dnia jego wydania.. Wydanie zaświadczenia następuje w terminie niezwłocznym.Jest ono ważne 3 miesiące od daty wystawienia.. zm.): Kto, składając zeznanie mające służyćKierownik USC w stałym miejscu zamieszkania jednej ze stron, wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz treść i datę złożonych przed nim oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i dzieci.. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r.w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw .Narzeczeni chcący, by zawierane przez nich małżeństwo wyznaniowe wywierało skutki w prawie polskim, muszą złożyć duchownemu zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa..Komentarze

Brak komentarzy.